Nimetatud Kasutustingimused kohalduvad kõigile suhetele, mis luuakse Autoportree ja Kasutaja vahel seoses Autoportree Platvormi (defineeritud allpool) kasutamisega. Autoportree Platvormi kasutamisel nõustub Kasutaja nende Kasutustingimuste kohaldumise ja sisuga ning oma registreerumisel esitatud isikuandmete töötlemise ja Autoportree Platvormi kasutamisega Kasutustingimustes toodud viisil.

Kasutustingimustega nõustumise ja/või Veebilehe kasutamisega kinnitab Kasutaja, et on Kasutustingimused tähelepanelikult läbi lugenud ning annab oma nõusoleku selle kohta, et Veebilehe ning selle teenuse tingimused on Kasutajale siduvad.

1. MÕISTED

1.1 Auto / sõiduk – oksjonil olev auto või sõiduk.

1.2. Autoportree –  Platvormi haldaja, Autoportree OÜ, registrikood 16288463, aadress Rannamõisa tee 16a, Tallinn 13516, Eesti, e-posti aadress info@autoportree.eu.

1.3. Kasutajakonto – Kasutajaga seotud profiil Platvormi kasutamiseks, mida kasutatakse Kasutaja tuvastamiseks, Kasutaja ligipääsuks Platvormile ning Teenustele.

1.4. Oksjon – enampakkumine, mis leiab aset Platvormil.

1.5. Pakkumine – tagasivõtmatu pakkumine oksjonil.

1.6. Pakkuja – Kasutaja, kes teeb oksjonil pakkumise. 

1.7. Platvorm – veebiplatvorm, mis võimaldab Kasutajal Autoportree veebilehel korraldada ning osaleda enampakkumistel, samuti kasutada muid teenuseid, mis on kirjeldatud käesolevates Kasutustingimustes.

1.8. Enampakkumine – oksjonil kõige kõrgemaks osutunud pakkumine.

1.9. Ostja – oksjoni võitja, kes oma enampakkumisega saavutas või ületas piirihinna.

1.10. Ostja lõiv – lõiv, mis kuulub ostja poolt tasumisele peale oksjoni võitu. 

1.11. Teos  – viitab Platvormile üleslaetud teostele, mille hulka kuuluvad mh pildid, video, tekst, illustratsioonid, andmed või muu selline Platvormile üleslaetud informatsioon. 

1.12. Kuulutus – kuulutus, mis sisaldab auto pilte ja muud autoga seotud informatsiooni.

1.13. Piirihind – minimaalne hind, mille eest on omanik nõus auto müüma. 

1.14. Müüja – auto omanik või autot müüma volitatud isik, kes lisas auto müüki.

1.15. Teenused – ükskõik millised võrgus või võrguvälised vahendid, tööriistad, protsessid, professionaalsed teenused või informatsioon mida Autoportree hetkel haldab või teeb tulevikus kättesaadvaks. 

1.16. Kasutaja – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab Autoportree Platvormi.

1.17. Veebileht – Kõikide Haldajale kuuluvate domeenide (näiteks autoportree.eu) ning nende alamdomeenide kaudu kättesaadavate veebidokumentide (sealhulgas piltide, videode, php- ja html-failide) kogum.

2. ÜLDTINGIMUSED 

2.1 Platvormi kasutamine on lubatud ainult kooskõlas käesolevate Kasutustingimustega.

2.2. Platvorm võimaldab Kasutajal Autoportree veebilehel korraldada ning osaleda virtuaalsel enampakkumistel, samuti kasutada muid teenuseid, mis on kirjeldatud käesolevates Kasutustingimustes.

2.3. Platvormi haldamisel tegutseb Autoportree ainult infoühiskonna teenuse osutajana ning ei ole oksjoni teel sõlmitud Müügilepingu osapool. Autoportree ei ole enampakkumisele pandud autode müüja ning ei vastuta ühelgi viisil Müügilepingu täitmise ega muude Müügilepingust tulenevate kohustuste täitmise eest.

2.4. Autoportree astub kõik mõistlikult oodatud sammud Kasutajate privaatsuse tagamiseks ning veendub, et kõik vajalikud sammud privaatsuse tagamiseks Platvormi kasutades on läbitud.

2.5. Kõik Platvormi Kasutajad peavad järgima head käitumistava. Head käitumistava eirates võidakse Kasutajakonto kustutada. Platvormi kasutamisel on eelkõige keelatud:

  • ropp keelekasutus;
  • isiklikud rünnakud;
  • isiklike andmete jagamine;
  • rämpsposti või spämmi levitamine;
  • ostjalt piirihinna uurimine;
  • automüügi hinna ennustamine;
  • isikliku äri, veebilehe, sotsiaalmeedia või muu reklaamimine;
  • vestluse oksjonikuulutusel olevalt sõidukilt kõrvalejuhtimine;
  • sobimatu sisu jagamine;
  • linkide jagamine teiste sõidukite müügikuulutustele;
  • tundliku info väärkasutamine.

2.6. Kui Kasutaja soovib kasutada Platvormi eesmärgil, mis ei ole Kasutustingimustes esiletõstetud, on tegevuse läbiviimiseks vaja Platvormi haldaja kirjalikku luba. 

2.7. Lepingu sõlmimiseks haldajaga peab Kasutaja olema vähemalt 18-aastane ning suutma oma tegudest aru saada ning neid juhtida. Kui Kasutaja ei ole võimeline neid kriteeriume täitma, vajab ta lepingu täitmiseks seadusliku esindaja kirjalikku nõusolekut. Seadusliku esindaja kirjaliku nõusoleku puudumisel on Autoportreel õigus leping koheselt tühistada. 

2.8. Kasutaja loovutab Autoportreele tasuta kõik Platvormile laetud teoste varalised õigused autoriõiguse seaduse tähenduses, kaasa arvatud õigused teose reprodutseerimisele, levitamisele, tõlkimisele, töötlemisele, kogumike ja andmebaaside koostamisele, avalikule esitamisele, üldsusele kättesaadavaks tegemisele jms, mis tahes vormis ja viisil, ilma geograafiliste piiranguteta ning kogu autoriõiguse kehtivuse tähtajaks ilma piiranguteta kolmandate isikute suhtes. Varalised õigused loetakse loovutatuks haldajale koheselt teose üleslaadimisega Platvormile. Kasutaja kinnitab, et üleslaetud materjal ei riku kolmandate isikute autoriõigusi või muid õigusi ning seadusi.

2.9. Autoportree võib Platvormile laetud materjali kasutada turunduseesmärkidel.

2.10. Autoportreele kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused, sealhulgas andmebaasi tegija õigused, andmebaasid ja autoriõigused nende koosseisus olevatele teostele, sealhulgas tarkvarale, uudistele, sõnumitele, tekstile, Autoportree graafilisele, muusikalisele ja muule kujundusele.

3. OKSJONI ÜLDTINGIMUSED

3.1. Panustamiseks on vajalik soetada oksjoni pilet.

3.2. Oksjon algab algpanusega, milleks on €100.

       3.2.1 Pakkumise suurendamise astmed on järgmised:

  • €50 aste kuni €4999;
  • €100 aste vahemikus €5000 kuni €9999;
  • €250 aste vahemikus €10 000 kuni €49999;
  • €500 aste vahemikus €50 000 ning üle.

3.3. Platvormil ei ole võimalik sooritada automatiseeritud pakkumisi. Kõik pakkumised tuleb sisestada käsitsi.

3.4. Kui olete sooritanud enampakkumise, siis on Teil õigus seda veelgi suurendada. 

3.5. Kõikidel registreeritud Kasutajatel on õigus ligipääsuks kuulutuse arutelu sektsioonile (kui Kasutaja ei ole sooritanud tegevusi mille tulemusel on tema konto külmutatud või kustutatud).

3.6. Oksjonid kestavad 7 päeva. Oksjoni täpset lõpuaega võib pikendada viimasel minutil pakkumise tegemine.

3.7. Viimasel minutil pakkumise tegemine lähtestab oksjonikella tagasi minutile. 

3.8. Kõik pakkumised on juriidiliselt siduvad. Valepakkumiste tegemine võib kaasa tuua juriidilise vastutuse.

4. PAKKUJA / OSTJA

4.1. Pakkuja ja/või ostjana nõustute järgmiste tingimustega. 

4.1.1. Autoportree ei ole ühegi Müügilepingu osapooleks. Autoportree tugineb kuulutuste loomisel auto omanikult saadud informatsioonile. Enne oksjonil panustamist on Kasutajal kohustus veenduda, et auto on tema jaoks sobilik, vajalik on teha ka omapoolne uuring auto seisukorra kohta. Autoportree ei võta vastutust peale ostu ilmnevate vigade või muude autoga seotud probleemide eest.  

4.1.2. Autoportree ei ole vastutav peale oksjonit asetleidva kauba ning raha vahetuse ning seal ilmneda võivate probleemide eest.

4.1.3. Pakkujal on pakkumise tegemiseks vajalik soetada oksjonipilet. 

4.1.4. Pakkumised on tagasivõtmatud. Pakkumist tehes kohustub pakkuja oksjoni võidu korral auto eest tasuma enampakkumise täissummas ning tasuma ostjalõivu. Ostjalõiv tuleb tasuda 7 tööpäeva jooksul peale arve laekumist.

4.1.5. Kui pakkuja teeb enampakkumise, mis ületab piirihinna ning võidab selle läbi oksjoni, siis see tähendab, et müüja on pakkumise vastu võtnud ning ostja ja müüja vahel luuakse õiguslikult siduv müügileping. 

4.1.6 Pakkuja / ostja nõustub võidu korral tasuma ostja lõivu täissummas, täpne summa saadetakse pakkujale arvena. 

4.1.7. Ostjal on keelatud ostjalõivu makse vältimine ning hinnakirja manipuleerimine. 

4.1.8. Pakkujad vastutavad, et neil on piisavalt raha pakkumise / pakkumiste ja ostjalõivu katmiseks.

4.1.9. Pakkujal on keelatud teha võltspakkumisi, see tähendab pakkumisi ilma auto ostmise kavatsuseta. Selle tulemusel lõpetatakse leping ja teenused kohe ning pakkujalt võetakse Platvormi kasutamisõigus, lisaks võib tegevus kaasa tuua õigusliku vastutuse.

4.1.10. Ostjal ja pakkujal on õigus küsida loetletud auto kohta lisateavet. Seda saab teha pöördudes omaniku poole sõidukikuulutuse arutelu sektsioonis või otse omaniku poolt pakutud infokanali kaudu.

4.1.11. Autoportree ei vastuta proovisõitude ega autode  vaatamiste eest. Samuti ei paku Autoportree mistahes kindlustust proovisõitude või vaatamiste kindlustamiseks. Pakkuja vastutab ise proovisõitude ja vaatamiste taotluste vastuvõtmise ning korraldamise eest.

4.1.12. Ostja nõustub pärast oksjonitulemuste selgumist jagada enda andmeid müüjaga Müügilepingu täitmise eesmärgil.

4.1.13. Ostja nõustub võtma ühendust sõiduki müüjaga, et selgitada välja makse ja sõiduki üleandmise üksikasjad.

4.1.14. Auto omanikuga oksjoniväliselt tehingu tegemisel Kasutaja leping tühistatakse ning Kasutajal keelatakse Autoportree Platvormi kasutamine.

4.1.15. Piirihinna uurimine on keelatud. Piirihinna kohta uurimine võib kaasa tuua konto tühistamise ning sellisel juhul keelatakse Kasutajal Autoportree Platvormi kasutamine.

4.1.16. Kui pakkuja saavutab enampakkumise, kuid tema enampakkumine ei ületanud või vastanud piirihinnale, siis võtab Autoportree kõik mõistlikud sammud, et pakkuja ja auto omanik jõuaksid Müügilepingu sõlmimiseni. Kui tehing on edukas ning auto müüakse pakkujale, siis ostjalõiv väheneb poole võrra. Kui tehingus kokkuleppele ei jõuta, siis pakkuja ei ole kohustatud ostjalõivu maksma. 

4.1.17. Autoportree ei ole vastutav auto transpordi ja muu logistika eest. Auto transport kuulub ostja kohustuste hulka.

5. MÜÜJA 

5.1. Müüjana peab Kasutaja oma auto esitamiseks jagama isiklikke või ettevõtte üksikasju. See teave peab olema täpne ning õige ja seda tuleb ajakohastada.

5.2. Müüja on kohustatud esitama müügile lisatava sõiduki kohta täpset informatsiooni. See hõlmab täpseid registreerimisandmeid ja ajalugu, teadaolevaid rikkeid ja muud nende valduses olevat asjakohast teavet.

5.3. Müüja võib kasutada Autoportree poolt pakutud fotograafiteenuseid.

5.3.1. Kui müüja valib Autoportree pakutavad fotograafiteenused, võtab Autoportree ühendust mõlemale osapoolele sobiliku võtteaja ja ajakava määramiseks. Müüja nõustub fotograafiga kohapeal koostööd tegema. Autoportree ei vastuta kindlustuse, kahjude või muude kahetsusväärsete asjaolude eest, mis võivad juhtuda pildistamise ajal.

5.4. Müüja võib kasutada Autoportree pakutavaid lisareklaami meetodeid, mille valikut ja hinda arutatakse otsesuhtluse teel e-posti, kontaktvormi või telefoni teel.

5.5. Müüjana nõustute järgmiste tingimustega.

5.5.1. Autoportree ei ole ühegi Müügilepingu osapooleks ja ei vastuta seega makseprotsessi lõpuleviimise, raha ülekandmise, ostja ja müüja vaheliste küsimuste ja pärast oksjoniprotsessi tekkida võivate vaidluste eest.

5.5.2. Sõiduk kuulub Teile ja Teil on õigus seda müüa. Oma müügiõigust saate tõestada esitades Autoportreele müügiõigust kinnitavad dokumendid.

5.5.3. Kellelgi teisel ei ole nõuet sõiduki vastu – olgu see seaduslik, lepinguline, omandiline või muu nõue. Kui autol on liising või laen, olete kohustatud sellest teada andma. 

5.5.4. Te kinnitate, et Teile teadaolevalt annab sõiduki läbisõidumõõdik täpse näidu sõiduki läbitud vahemaast ja sellest, et läbisõidunäitu pole väiksemaks reguleeritud.

5.5.5. Te olete kohustatud jagama teavet varasemate õnnetusjuhtumite põhjustatud kahjustuste ja üksikasjade kohta.

5.5.6. Müüja võtab võitnud pakkujaga ühendust makse lõpuleviimiseks ning sõiduki üleandmiseks.

5.5.7 Kui auto on imporditud Eestisse, on see tollis vormistatud ja kõik vajalikud tasud tasutud.

5.5.8. Sõiduki esitamine ei taga sõiduki Platvormile enampakkumisele panekut.

5.5.9. Autoportree võtab endale õiguse esitatud sõiduk tagasi lükata, kui kuulutuse koostamiseks ei esitata piisavalt teavet. See hõlmab ka visuaalset meediat, mis peab vastama kvaliteedinõuetele.

5.5.10. Teil on õigus määrata piirihind (kui valisite piirihinnaga oksjoni). Autoportreel on õigus paluda piirihinda vähendada, kui tegemist ei ole turuolukorda arvestades realistliku hinnaga.

5.5.11. Teil on õigus kuulutust pärast üleslaadimist muuta, sealhulgas piirihinda vähendada.

5.5.12. Kui otsustate sõiduki Platvormilt eemaldada enne oksjoni algust ja pärast kuulutustasu tasumist, ei saa te kuulutuse ega muude osutatud teenuste eest raha tagasi.

5.5.13. Kui soovite sõiduki käimasoleva oksjoni ajal müügist eemaldada, võetakse teilt tasu 4.5% oksjoni piirihinnast, millele lisandub käibemaks. Piirihinnavaba oksjoni korral võetakse teilt tasu 250 eurot, millele lisandub käibemaks.

5.5.14. Kui teete tehingu väljaspool oksjonit, tühistatakse Teie leping ja keelatakse Autoportree pakutavate teenuste kasutamine. Kehtivad ka eelmise punkti tingimused.

5.5.15. Autoportree ei toeta Müüjal potentsiaalseid ostjaid vaatamisele või proovisõidule võtta. Samuti ei paku me nende tegevuste jaoks mistahes kindlustust. Kui nõustute vaatamise/proovisõidu taotlusega, teete seda omal vastutusel.

5.5.16. Kui Teie müüdavale sõidukile osutunud enampakkumine ei vasta Teie piirihinnale, siis võtab Autoportree kõik mõistlikud sammud, et parima pakkumise pakkuja ja auto omanik jõuaksid Müügilepingu sõlmimiseni. Kui tehing ei õnnestu, lisatakse auto otsemüügi sektsiooni “Võtmed Kätte”

5.6. Müüjana nõustute MITTE läbiviima järgmisi tegevusi:

5.6.1 rikkuda müügiloleva sõidukiga kohalikke seadusi;

5.6.2. esineda teiste inimeste või ettevõtetena;

5.6.3. jätta sõiduk üleandmata pärast selle müüki, välja arvatud juhul, kui Ostja ei täida Müügilepingu tingimusi või ei saa Ostja isikut tuvastada;

5.6.4. reklaamida sõidukit, mis rikub kaubamärki, patenti või muid omandiõigusi või intellektuaalset omandit;

5.6.5. avalikustada oma piirihinna.

6. HINNAKIRI

6.1. Autoportree teenuste eest on määratud järgnevad tasud.

  6.1.1. Kuulutustasud:

  • 25 € (sisaldab käibemaksu) – piirihind puudub;
  • 35 € (sisaldab käibemaksu) – piirihinnaga oksjon. Piirihinna mittetäitumisel lisatakse auto otsemüüki “Võtmed Kätte” sekstsioonis. 

   6.1.2. Ostjate tasud:

  • 1000 € – 4999 € – 4% (sisaldab käibemaksu);
  • 5000 € – 9999 € – 3% (sisaldab käibemaksu);
  • 10000 € – 14999 € – 2% (sisaldab käibemaksu);
  • 15000 € – 24999 € – 1.5% (sisaldab käibemaksu);
  • 25000 € + 1% – ülempiir 2500 € (sisaldab käibemaksu).

   6.1.3. Oksjonipilet:

  • 5 € (koos käibemaksuga).

   6.1.4. Fotokomplekt:

  • 99,99 € (koos käibemaksuga).

   6.1.5. Lisaturundus – hind sätestatud lisatingimustes või kokkuleppel.

  • Promo boost veebilehel – hind kokkuleppel.
  • Sisuturundus – hind kokkuleppel.

6.2. Hinnakirja ja muude küsimustega saab pöörduda info@autoportree.eu poole. 

7. VASTUTUS

7.1. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt enampakkumisele pandud auto seisukorra ja mistahes puuduste eest ja muu Müügilepingu mittenõuetekohase täitmise eest. Autoportree ei võta selle eest mingit vastutust. Samuti ei vastuta Autoportree ühegi rikkumise eest, mille Kasutaja on toime pannud kolmandate isikute suhtes.

7.2. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt mistahes Müügilepingu või muu lepingu sõlmimise ning selle täitmise eest. Samuti vastutab Kasutaja mistahes teabe avaldamise, õigsuse ning ajakohasuse eest. Autoportree ei vastuta Platvormil avaldatud mistahes teabe avaldamise, õigsuse ning ajakohasuse eest.

7.3. Autoportree Platvormi, sh mistahes Veebilehega seoses või selle kaudu kättesaadavaks tehtud sisu või teenust või omadust pakutakse Kasutajale ainult „nagu on“ ja „nagu saadaval“ põhimõttel. Autoportree ei vastuta mistahes katkestuste, ühenduse vigade, kasutamise võimatuse või tõrgete eest Autoportree Platvormil.

7.4. Autoportreel on õigus piirata Kasutaja Platvormi kasutusõigust mistahes kohustuse rikkumisel, mis on sätestatud käesolevates Kasutustingimustes, kui Autoportree mõistlikul hinnangul ei võimalda Kasutaja rikkumine jätkata Kasutaja veebilehe kasutamist.

8. MUUD SÄTTED

8.1. Autoportree jätab endale õiguse igal ajal täiendada ning muuta käesolevaid Kasutustingimusi. Kasutajaid teavitatakse kõikidest muudatustest. 

8.2. Autoportree võib muuta või eemaldada erinevaid Platvormi osasid või muuta Platvormi, selle omadusi ja Platvormil osalevate Kasutajate valikut osaliselt või tervikuna igal ajal ilma eelneva teavituseta.

8.3. Platvormi kasutamisele ning kõigile selle alusel loodud õiguslikele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat materiaalõigust.