Käesolevalt toome välja Autoportree OÜ privaatsuspoliitika. See mõjutab teid kui te külastate veebilehte autoportree.eu ning kasutate Autoportree Platvormi. Kui Te ei nõustu Autoportree Privaatsuspoliitikaga, ei ole veebileht ega Platvorm mõeldud Teile ning Te peate hoiduma veebilehe külastamisest ning Platvormi kasutamisest.

1. Üldsätted

 1. Käesolev Privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Autoportree OÜ, registrikood 16288463, aadress Rannamõisa tee 16a, Tallinn 13516, Eesti, e-posti aadress info@autoportree.eu (edaspidi andmetöötleja).
  1. Andmesubjekt Privaatsuspoliitika tähenduses on Platvormi Kasutaja või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
  1. Kasutaja Privaatsuspoliitika tähenduses on füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab Autoportree Platvormi.
  1. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.
 • Isikuandmete töötlemine
  • Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt veebilehe ja e-posti vahendusel.
  • Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata Privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt veebilehel andmetöötlejale jagab.
  • Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse Privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
  • Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.
 • Kasutajate isikuandmete töötlemine
  • Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
   • Ees- ja perekonnanimi;
   • Sünnikuupäev;
   • Telefoninumber;
   • E-posti aadress;
   • IP aadresside ja Küpsiste (ingl. Cookie) andmed.
  • Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda Kasutaja kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
  • Isikuandmete töötlemise õiguslik alus tuleneb isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-dest a), b), c) ja f):
 • andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
 • isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
 • isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
 • isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.
  • Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:
   • Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele.
   • Töötlemise eesmärk – Platvormi teenuste toimimise tagamine. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – kuni aasta peale Kasutajakonto sulgemist.
   • Töötlemise eesmärk – Kasutajakonto haldamine. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – kuni aasta peale Kasutajakonto sulgemist
   • Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
   • Töötlemise eesmärk – turundus. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – Kuni aasta peale Kasutajakonto sulgemist.
  • Andmetöötlejal on õigus Kasutaja isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted ning oksjoni toimimiseks või kuulutuse loomiseks vajalikele isikutele. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Financile. 
  • Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
  • Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui aasta peale konto sulgemist.
 • Andmesubjekti õigused
  • Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
  • Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
  • Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
  • Andmesubjektil on õigus kustutada oma isikuandmeid, samuti piirata isikuandmete töötlemist.
  • Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine võtab andmesubjekti võimaluse kasutada andmetöötleja poolt pakutud teenuseid.
  • Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda Autoportree klienditoe poole aadressil info@autoportree.eu.
  • Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679, Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi igal ajal osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe autoportree.eu kaudu .